List/Grid

Mga Ahong Subscribe to Mga Ahong

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Pangumaw

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Pangumaw

Inkulis hi Anijun Mudan-udan Hari kaw ngaay madelaan ku hari ayuwa agpakauyaya hu panguliskulis haini su dagwat hu bulasang. Ta iyan man gayed bagad iman ha agkahibaya agkatag-uma su paningkaluy… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Concerning the Meaning of Higaunon

By Anijun Mudan-udan Some people claim that the Higaunons are those who “moved away” from the sea towards the interior. They say that the word Higaunon/Higaonon came from the rootword… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Inu su Higaunon

Inkulis hi Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/04 April) Kagi pa hu duma, sa Higaonon kun na iyan haena su mga etaw ha “guminaun” puun na baybay paynaen ta kalasan…. Read more »

LITERARY:  Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon:  “Payirwerks”

LITERARY: Higaonon – Panangensangen hi Shem Linohon: “Payirwerks”

Luminayang kaw un dayen Pagkapenga hu kga-ihapa dan Namanheles kay hu duma ku Ta dahuneg un man Sa napaliman day. Inu ba, su mata hu kaetaw-etawan Taini ta kanay Ha… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN : Why I Refuse to Call our Language “binukid”

MGA AHONG TA TAGOLWAN : Why I Refuse to Call our Language “binukid”

By Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/07 January 2014) Now that we are starting to stretch some muscles, it is good for us to fully understand many things about us… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Imba Agtambagan Ko Ag-umawa ha “binukid” su Kag-ikagi Ta

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Ku Imba Agtambagan Ko Ag-umawa ha “binukid” su Kag-ikagi Ta

Inkulis hi Anijun Mudan-udan MALITBOG, Bukidnon (Bukidnon News/07 January 2014) Iman ha agpanlulagunhat ki aga, maayad ha mapanday ta maandawungan su madakel butang mahitunged kanit ha mga untol ha tagtitima… Read more »

MGA AHONG TA TAGOLWAN:  Lawang Ta

MGA AHONG TA TAGOLWAN: Lawang Ta

Inkulis hi Anijun Mudan-udan Ulini kay Kalalagan ha Mulin-ulin hu Lageng, Ilahi hu bis-ay isan ku ba da iling hu ahong, Buligi kay iling su anay ha iyan nanangkawan, Su… Read more »